Fotografía antigua. Toledo. Calle Típica. c. 1950. Foto Gudiol.

Foto que representa una calle, estrecha y empinada calle de Toledo. El ambiente, la proximidad de las paredes de la misma que permiten el paso de apenas dos o tres personas, hacen casi agobiante el poco espacio que  queda perfectamente plasmado en la foto. Casi podemos decir que no hay salida, luz,  para la persona que circule por la misma.
Es una foto que parece inspirarse en el estilo y tema de las fotos de Marville y Atget de las calles de París de finales del siglo XIX,principios del XX

La foto lleva al dorso el sello de Foto Gudiol y también el sello de la Dirección General de Turismo.

  • Instituto Amatller de Arte Hispánico

Homenaje a Josep Gudiol Ricart

.....la formación al lado de su tío, Mn. Josep Gudiol i Cunill, director del Museo Episcopal de Vic; las primeras experiencias como arqueólogo, en el seno de la "colla Gurb"; el primer viaje a Nueva York y el descubrimiento de la Frick Art Reference Library; la titulación como arquitecto; la amistat con Teresa Amatller; la formación de una familia; las relaciones con los grandes maestros de la historia del arte, la guerra civil y el salvamento del patrimonio; la fundación del Instituto Amatller de Arte Hispánico; los grandes proyecto editoriales; la organización del taller de restauración de obras de arte; la asesoría a coleccionistas y anticuarios; la vinculación con el mundo de los museos, la universidad y la academia..

  • Sobre la actividad fotográfica de Josep Gudiol i Ricart, famoso historiador especializado en la época medieval se puede leer el siguiente texto

La trajectòria de Josep Gudiol Ricart entre 1930 i 1940
Contribucions i aportacions al seu estudi

Com ja he expressat, l’ADAC era un negoci per vendre
copies fotogràfiques, però si bé mentre va ser a Catalunya Gudiol
complementava els seus ingressos amb altres activitats paral·leles, la venda de còpies fotogràfiques i el finançament de la campanya que acabo de detallar van ser el seu suport econòmic exclusiu els mesos que va estar a França. I és per això que resulta especialment interessant desgranar el pla de negoci que va executar amb l’ajuda, una vegada més, de Walter Cook, el qual queda detallatperfectament en el següent fragment d’una carta enviada per Gudiol el 27 defebrer:
«Then which will be the financial arrangement? If we could sell four prints of each negative I think we can do the work only begin paid for them (at 30 cents each). I will pay myself all the expenses, especially in the case of monuments as important as Saint
Benoit sur Loire. Maybe in the case of some monument placed far away, who makes necessary to take a taxi and with only a few elements to be photographed will be right to charge for the travel expenses. I remember in our last talk in Paris, you [?] to make
four prints of each negative. Will tell me if this is correct and to which address I must send each collection? In what form have I make the bill? Pardon me for asking you so many financial questions, but professor Focillon does not know exactly your mind aboutthem»133.
La resposta de Cook a les qüestions de la venda de les còpies
fotogràfiques la trobem un mes i escaig després, però no per negligència o deixadesa del chairman americà, sinó degut a que en aquest interval s’havia dedicat a establir contactes amb possibles compradors de les sèries fotogràfiques del Romànic francès, entre d’altres A. W. Clapman, Secretari la
  • Curioso artículo del Diario de Ávila sobre la actividad fotográfica y experto en arte 

Goyas y Berruguetes. Una historia inverosímil


En (google translate)

Picture depicting a street, narrow street of Toledo. The atmosphere, the proximity of the walls thereof which allow the passage of only two or three people, they almost overwhelming the small space that is perfectly captured in the photo. We can almost say that there is no exit, light, for the person traveling on the same.

It is a picture that seems to be inspired by the style and theme of Marville and Atget photos of the streets of Paris.
The photo is stamped with Photo Gudiol and seal of the Directorate General of Tourism overleaf.

     Amatller Institute of Hispanic Art

Tribute to Josep Ricart Gudiol
..... training alongside his uncle, Mn. Josep Gudiol i Cunill, director of the Episcopal Museum of Vic; early experiences as an archaeologist, within the "colla Gurb"; first trip to New York and the discovery of the Frick Art Reference Library; certification as an architect; Teresa's amistat Amatller; the formation of a family; relations with the great masters of art history, the Civil War and the rescue of the heritage; the foundation of the Institute of Hispanic Art Amatller; large publishing project; organizing the workshop restoration of works of art; advising collectors and antique dealers; links with the world of museums, universities and academia ..

     The authors of Spain Monumental catalog includes a short biography of Gudiol

     On the photographic work of Josep Ricart i Gudiol famous specialist in medieval historian can read the following

The Trajectòria Gudiol Josep Ricart between 1930 i 1940
Contribucions i aportacions the studied seu

Com ja I expressat, l'ADAC was Negoci per vendre
fotogràfiques copies, but I Baseball mentre will be a Catalunya Gudiol
amb els seus complementava Ingressos altres activitats Parallèles, Band i fotogràfiques Copies of the Finançament campanya I just detailed will be the suport seu Econòmic exclusiu mesos els going to be França. I és per Això resulting especialment interessant pla Negoci shelling going executar amb l'Ajuda a month vegada, Walter Cook, qual is detallatperfectament següent fragment in a letter d'Gudiol 27 per defebrer:
"Then Which Will be the financial arrangement? If We Could sell four prints of each negative I think we can do the work for them paid only begin (at 30 cents each). I will pay all the expenses myself, Especially in the case of monuments as Important as Saint
Benoit sur Loire. Maybe in the case of some monument Placed far away, who makes Necessary to take a cab and With only a few elements to be photographed will be right to charge for the travel expenses. I remember in our last talk in Paris, you [?] To make
four prints of each negative. Will tell me if this is correct and to address Which I must send each collection? In what form the bill Have I make? Pardon me for asking you so many financial questions, but does not know Focillon professor Exactly aboutthem your mind. "133
The Cook resposta to them Qüestions band copy them
fotogràfiques the trobem one month i escaig després but not negligence or per deixadesa America's chairman, but that in aquest degut interval s'havia dedicat to establir contact job compradors amb les possibles fotogràfiques series of french Romànic between d'altres AW Clapham , Secretari the

     Curious article Journal of Avila and expert on the photographic art activity

Goya and Berruguetes. An unlikely story